SlovenianEnglish (UK)
Ponedeljek, 10 December 2018
18.jpg

Projekti LAS 2007-2013

V nadaljevanju so navedeni vsi zaključeni projekti in projekti v izvajanju, ki so sofinancirani s sredstvi 4. osi EKSRP - LEADER preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa v finančni perspektivi EU 2007-2013

 

1. Tematska pot po Erzelju in okolici »Med zaselki in studenci«

V vasici Erzelj, ki raztresena leži na robu Vipavskih gričev jugo-vzhodno od Vipave, je Občina Vipava na pobudo domačinov in z njihovo pomočjo uredila zanimivo tematsko pešpot »Med zaselki in studenci«. V vsakem od zaselkov vasi Erzelj so sedaj postavljene informativne table, z manjšimi tablicami pa so označene tudi vse znamenitosti ob poti. V okviru projekta je bila izdelana tudi promocijska zgibanka o tematski pešpoti in predstavitveni dokumentarni film o vasi Erzelj, tam je potekal tudi likovni ex tempore, kjer so sodelovali učenci Osnovne šole Draga Bajca Vipava skupaj z njihovimi mentorji. Tekom projekta so krajani obnovili nekatere studence, vodnjake in izvire. Grafično podobo pešpoti simbolizira kačji pastir, ki obiskovalca spremlja in vodi po poti.

Zaključek projekta: november 2011

Celotna vrednost projekta: 27.109,33 EUR

Sredstva LEADER: 11.614,52 EUR

Nosilec projekta: Občina Vipava http://www.vipava.si

Partnerji v projektu: Osnovna šola Draga Bajca Vipava http://www.os-vipava.si, Lovska družina Brje-Erzelj, Vaška skupnost Gornja Branica, Zavod TRG Vipava http://www.izvirna-vipavska.si/sl, Krajevna skupnost Erzelj http://www.erzelj.si/kontakt

Predstavitveni dokumentarni film vasi Erzelj: http://www.youtube.com/watch?v=2B96cpBB4hE

2. Ptice kmetijske kulturne krajine – danes in nikoli več?

Trend upadanja številnosti ptic kmetijske krajine je v zadnjih letih vse bolj izrazit. V Sloveniji so nekatere nekoč pogoste vrste (med njimi tudi čuk, jerebica in smrdokavra) postale tako redke, da je njihov obstoj ogrožen, južna postovka in zlatovranka pa v Sloveniji sploh ne gnezdita več.

S projektom, ki je dal pomen ohranjanju ptic kmetijske kulturne krajine, je Zavod Rdeči apolon javnost opozoril na ta pereči problem. Na območju LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je bilo izvedenih več predavanj in delavnic o izdelavi gnezdilnic, popisov ptic, individualnih svetovanj kmetom, ornitoloških izletov, objav v lokalnih glasilih, likovni natečaj, izdelan pa je bil tudi spletni vodnik o pticah.

Ker so ptice kazalnik stanja ohranjenosti okolja oziroma biotske raznovrstnosti, bi morala skrb za njihovo preživetje seči v srce vsakega od nas.

Zaključek projekta: avgust 2011

Celotna vrednost projekta: 10.550,26 EUR

Sredstva LEADER: 9.251,17 EUR

Nosilec projekta: Rdeči apolon – Zavod za raziskovanje, ohranjanje in interpretacijo dediščine http://www.rdeci-apolon.si

Partnerji v projektu: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p. turistična kmetija http://www.sorta.si/si/index.php, Kmetija Čehovin Brje http://www.kmetija-cehovin.si/, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije http://www.ptice.si

3. Spominska soba Karla Štreklja in dogodkov, ki so zaznamovali njegov domači kraj med prvo svetovno vojno

Dr. Karel Štrekelj (1859-1912) je znan kot jezikoslovec, slavist, publicist in zbiratelj ljudskega blaga. V vasi Gorjansko, kjer se je rodil, je tamkajšnje Razvojno, kulturno, turistično, športno društvo na njegovi rojstni domačiji v opuščenem skednju uredilo dva prostora. V pritličju je uredilo spominsko sobo na tega velikega moža, kjer je predstavljena njegova življenjsko pot in poleg njegovega najbolj poznanega glavnega dela (zbirke slovenskih ljudskih pesmi v štirih knjigah) tudi nekaj drugih, prav tako pomembnih stvaritev. V nadstropju so predstavljeni predmeti in fotografije dogodkov iz prve svetovne vojne, ki so le nekaj let po Štrekljevi smrti usodno zaznamovali Gorjansko kot prvo zaledno linijo južnega dela Soške fronte.

Zaključek projekta: december 2011

Celotna vrednost projekta: 106.350,00 EUR

Sredstva LEADER: 44.840,50 EUR

Nosilec projekta: Razvojno kulturno turistično športno društvo Gorjansko

Partnerji v projektu: Občina Komen http://www.komen.si

4. Kmečka tržnica

S tem projektom je želela Občina Ajdovščina dvigniti prepoznavnost kmetijskih in ostalih produktov z območja Zgornje Vipavske doline.

V okviru projekta je bil izdelan popis tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov z območja, oblikovana celostna grafična podoba Son(č)no za embalažo sadja in ostalih pridelkov ter izdelkov Vipavske doline, nabavljenih je bilo 30 stojnic. Organizirana je bila prva sobotna velika kmečka tržnica, ki predstavlja nadgradnjo vsakodnevni ponudbi na Ajdovski tržnici. Dogodek je bil izredno dobro sprejet tako med ponudniki kot tudi domačini in ostalimi kupci in tako se od takrat sobotna kmečka tržnica dogaja enkrat na mesec, vsako drugo soboto v mesecu.

Zaključek projekta: november 2010

Celotna vrednost projekta: 33.421,72 EUR

Sredstva LEADER: 11.144,58 EUR

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si

5. Okusi Vipavske

V sklopu projekta se je na dvorcu Zemono odvijal Festival vina in kulinarike »Okusi Vipavske«, in sicer v maju leta 2010 in 2011. Poleg izvedbe dveh odmevnih dvodnevnih prireditev je bila v projektu nabavljena tudi potrebna oprema (hladilniki in ostala oprema). Festivala je postal tradicionalen, saj se odvija vsako leto.

Zaključek projekta: junij 2011

Celotna vrednost projekta: 45.085,99 EUR

Sredstva LEADER: 16.132,90 EUR

Nosilec projekta: Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod.si/

Partnerji v projektu: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/, Občina Vipava http://www.vipava.si/, Konzorcij Zelen, Konzorcij za predelavo in trženje vina Zelen g.i.z.

Okusi Vipavske: http://www.okusi-vipavske.si/

6. Pripoved izročila talov

Kako pomembna je ohranitev etnološke dediščine določenega območja nam dokazuje knjiga Pripoved izročila talov, ki govori o izvoru ledinskih imen v vaseh Podgrič, Lozice in Otošče. Avtorica in članica društva Zdravljica Tea Fabčič v uvodni besedi pravi, da so imena talov oziroma parcel ledinska imena, ki so danes mlajšim generacijam precej nepoznana, medtem ko jih naši starši intenzivno uporabljajo. Knjiga je opremljena tudi s podrobnim zemljevidom območja z imeni parcel.

Prostovoljno delo članov društva Zdravljica pri pripravi knjige je lepa spodbuda članom ostalih skupnosti v dobrobit ohranitve naše kulturne dediščine.

Zaključek projekta: julij 2010

Celotna vrednost projekta: 15.023,82 EUR

Sredstva LEADER: 10.767,00 EUR

Nosilec projekta: Kulturno-turistično-športno društvo Zdravljica Lozice http://zdravljica-lozice.nvoplanota.si/

7. Vipavska dolina in vinska trta – dvig prepoznavnosti in tradicije

S tem projektom so želeli spodbuditi večjo vključenost vinogradnikov v potek prireditve Vipavska trgatev. Že prej so na podlagi izdelanega Pravilnika o ocenjevanju vin izbirali najboljša vina po posameznih sortah, rezultate pa objavili na prireditvi Vipavska trgatev. Na tej prireditvi so pripravili tudi razstavo grozdja sortnih trt z območja LAS-a in vodeno degustacijo. Projekt je dal svojo noto tudi pomenu trsničarstva v Vipavski dolini in vlogi kakovostne trsne cepljenke, ki je temelj in osnova pridelave grozdja in vina.

Zaključek projekta: september 2010

Celotna vrednost projekta: 7.564,54 EUR

Sredstva LEADER: 2.904,77 EUR

Nosilec projekta: Trsničarska zadruga Vrhpolje z.o.o. http://tzvvrhpolje.com/

Partnerji v projektu: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica http://www.kmetijskizavod-ng.si/

8. Predstavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela griža

Volčji Grad je kraška vasica v Občini Komen. Je vredna obiska, saj ponuja veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Ena od največjih znamenitosti (zgodovinskih in arheoloških) je »Debela griža«. To je prazgodovinsko gradišče iz bronaste oziroma železne dobe. Je obzidje iz kamenja krožne oblike, ponekod še vedno visoko 4 m in široko do 10 m. O tem gradišču je tamkajšnje društvo Debela griža v »Mržkovi domačiji« postavilo zbirko etnoloških predmetov, ki je na ogled širši javnosti. Na območju Volčjega Gradu in Debele griže je društvo določilo zgodovinske predmete in jih označilo s tablicami.

Znanstveno raziskovalno središče Koper pa je zbralo pisne prispevke in jih uredilo v znanstvenem zborniku o Debeli griži in Volčjem Gradu. Vsa v okviru projekta izdelana gradiva so predstavljena na domači spletni strani vasi Volčji Grad. pa je nedvomno griža«. To gradišče iz bronaste oz. železne dobe. Je obzidje iz kamenja krožne 4 metre in široko do 10 metrov. Po nekaterih razlagah naj bi tam skozi slabšem stanju, vendar jo v prihodnosti vaščani nam

Zaključek projekta: november 2012

Celotna vrednost projekta: 41.516,00 EUR

Sredstva LEADER: 38.166,67 EUR

Nosilec projekta: Občina Komen http://www.komen.si/

Partnerji v projektu: Društvo Debela Griža http://www.volcjigrad.com/

9. Natura 2000 v dolini Branice

Veliki studenčar, vejicati netopir, laška žaba, hrošč rogač,… so živali, ki živijo na posebnem varstvenem območju Dolina Branice. To območje je vključeno v omrežje Natura 2000, katerega osnovni namen je zagotavljanje biotske raznovrstnosti na območju Evrope. V okviru projekta so bile izvedene številne delavnice, naravoslovni dnevi in skupinski popisi, na katerih so udeleženci spoznavali varovane vrste. Izdelana so bila strokovna izhodišča za načrt upravljanja in predstavljena v publikaciji »Natura 2000 v dolini Branice«, izdani tudi v angleškem jeziku. Za učence osnovnih šol je bilo organizirano medobčinsko tekmovanje o poznavanju območja, posnet pa je bil tudi kratek dokumentarni film o dolini Branice in varovanih vrstah.

Zaključek projekta: september 2012

Celotna vrednost projekta: 31.622,27 EUR

Sredstva LEADER: 30.167,00 EUR

Nosilec projekta: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=767

Partnerji v projektu: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p. turistična kmetija http://www.sorta.si/si/index.php, Center za razvoj podeželja TRG Vipava http://www.izvirna-vipavska.si/sl, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen

Publikacija v slovenskem jeziku: http://www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_S_3014.pdf

Publikacija v angleškem jeziku: http://www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_angleska_3031.pdf

Kratek dokumentarni film: http://www.youtube.com/watch?v=SYg71g_7xVE

10. Od ideje do produkta

Namen tega projekta je bil seznaniti vse zainteresirane z možnostjo uresničitve lastne podjetniške ideje na podeželju. Izdelana je bila analiza, v okviru katere se je ugotovilo katere dejavnosti so tiste, za katere bi bilo največ zanimanja. Organizirana so bila brezplačna usposabljanja na temo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ostalih možnih oblik dodatnih dejavnosti na podeželju. O glavnih temah za ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti so bile pripravljene, oblikovane in natisnjene štiri izobraževalne zgibanke oziroma nekakšni priročniki.

Zaključek projekta: september 2011

Celotna vrednost projekta: 14.103,60 EUR

Sredstva LEADER: 7.051,80 EUR

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/

Partnerji v projektu: Občina Vipava http://www.vipava.si/

11. Vipavska sadna cesta

Sadjarstvo je bilo od nekdaj pomembna dejavnost vipavskega kmeta, vipavsko sadje pa je zaradi svoje odlične kakovosti slovelo daleč naokoli. Zato je na pobudo sadjarjev Občina Ajdovščina izdelala embalažo za sadje v dveh velikostih. Posebej oblikovana grafična podoba vsebuje logotip So(n)čno skupaj s sloganom »Plodovi Vipavske doline«. Z izdelavo knjižice So(n)čno in sestavo baze ponudnikov so potrošnike želeli nagovoriti h kupovanju kakovostnega doma pridelanega sadja.

Zaključek projekta: september 2011

Celotna vrednost projekta: 15.474,00 EUR

Sredstva LEADER: 5.158,00 EUR

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/

Partnerji v projektu: Občina Vipava http://www.vipava.si/

Spletna stran »Sončno sočno«: http://www.soncno-socno.si/

12. Po poteh naravne in kulturne dediščine »Od kala do kala«

Mokrišča imajo izjemno funkcijo za življenje in razvoj, saj predstavljajo zalogo pitne vode v pokrajini. Na Krasu so kali (kraški vodni viri oz. mokrišča) edine površinske vode na sicer brezvodnem površju. Zato je bil namen projekta najprej očistiti in urediti same poti ter dostope do kalov, potem pa urediti in očistiti še kale. Sedaj je urejena krožna pohodna tematska pot in devet vodnih zbiralnikov ob njej. Ob poti so ustrezno označena počivališča in vsa naravna in kulturna dediščina. V promocijske namene je bila izdelana tudi brošura, ki vsebuje bogat opis, slikovni material in zemljevid s potekom poti.

Zaključek projekta: oktober 2011

Celotna vrednost projekta: 26.670,64 EUR

Sredstva LEADER: 11.568,00 EUR

Nosilec projekta: Agrarna skupnost Kobjeglava

Partnerji v projektu: Kulturno umetniško in turistično društvo Kraški slavček Kobjeglava-Tupelče http://www.komen.si/drustva_in_klubi/2010081611261986/, Vaška skupnost Kobjeglava-Tupelče, Občina Komen http://www.komen.si

Zgibanka »Pot devetih kalov«: http://www.komen.si/drustva_in_klubi/2010081611261986/

13. Ureditev centra za arhitekturo Krasa v Štanjelu

Večletna ideja za ureditev Centra za arhitekturo Krasa se je uresničila s projektom občine Komen. Cilj projekta je bil, da se v okviru centra postavi informacijska točka s knjižnico in arhivom o arhitekturi Krasa ter stalna razstava o Maksu Fabianiju v gradu Štanjel. Stalna razstava je poklon velikemu kraševcu, katerega ustvarjalni opus se umešča med najpomembnejše arhitekte Srednje Evrope na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Tudi izdelan priročnik »Kraška hiša« za prenovo kraških hiš ter spletni portal o arhitekturi Krasa sta le še okrepila zavedanje o pomembnosti ohranjanja občutljivega kraškega prostora.

Zaključek projekta: februar 2012

Celotna vrednost projekta: 47.893,57 EUR

Sredstva LEADER: 37.000 EUR

Nosilec projekta: Občina Komen http://www.komen.si/

Partnerji v projektu: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica http://www.zvkds.si/sl/zvkds/

Spletni portal o arhitekturi Krasa: http://cak.komen.si/naslovna_stran/

14. Kraški mozaik okusov – projekt sodelovanja

V skrbi za večjo prepoznavnost vinorodnega okoliša Kras se je kar tri leta zapored odvijal projekt sodelovanja treh LAS-ov z nazivom »Kraški mozaik okusov«. V okviru projekta je bila analizirana ponudba na kraški vinski cesti in k sodelovanju so bili povabljeni tudi drugi ponudniki. Za vinarje so izvedli predavanja, ogled dobrih praks in ocenjevanja vin, vse z namenom, da jih motivirajo k čim boljšemu trženju svojih vin in ostalih izdelkov. Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana se je javnosti predstavilo na promocijski prireditvi v Dutovljah, kjer je izvedlo tudi pokušnjo vin. V okviru projekta je bila izdelana tudi trijezična zgibanka Kraška vinska cesta, kjer poleg opisa kraške pokrajine in vinske ceste najdemo označene vse vasi s ponudniki. Zadnji kamenček v mozaiku pa je postavil dvodnevni festival vin v Štanjelu z imenom »1 Kras 1000 okusov«. Njegov namen je bil dvigniti prepoznavnost kvalitetne ponudbe kulinarike in vina na Krasu.

Zaključek projekta: junij 2012

Celotna vrednost projekta: 31.282,49 EUR

Sredstva LEADER: 20.991,95 EUR

Nosilec projekta: LAS Krasa in Brkinov http://www.ora.si/las.php

Partnerji v projektu: LAS JZ dela Severne Primorske http://www.rra-sp.si/, LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa http://www.las-razvojpodezelja.si/, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica http://www.kmetijskizavod-ng.si/, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana http://www.sport-sezana.com/, Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa, Konzorcij kraških pridelovalcev terana, Občina Komen http://www.komen.si/, Občina Miren-Kostanjevica http://www.miren-kostanjevica.si/ , Občina Sežana http://www.sezana.si/podrocje.aspx, Razvojna agencija ROD http://www.ra-rod.si/

Spletna stran »1 Kras 1000 okusov«: http://www.1kras.si/new/

15. Vipavska trgatev

Vipavska trgatev je tradicionalna prireditev, s sredstvi iz programa LEADER je prireditev dobila nove etnološke in izobraževalne aktivnosti, ki se v prejšnjih letih v okviru prireditve niso izvajale. Center za razvoj podeželja TRG Vipava je izvedel izobraževalni delavnici z naslovom Inovativnost v Vipavski kuhinji in Osnove degustiranja. Prav tako so pripravili okroglo mizo z naslovom Vipavske dobrote, danes-jutri in delavnico Večer z mladimi vini. Novosti na prireditvi so bile prikaz kuhanja vipavske jote, bogata povorka kmečkih vozov s prikazom starih trgatvenih običajev in obsežna tržnica z domačimi pridelki in izdelki.

Zaključek projekta: januar 2012

Celotna vrednost projekta: 11.198,78 EUR

Sredstva LEADER: 7.161,49 EUR

Nosilec projekta: Turistično društvo Lanthieri Vipava http://td-vipava.si/

16. Pridelajmo in predelajmo na kmetiji

V okviru projekta, ki ga je izvedel KGZS Nova Gorica, so bile izvedene različne aktivnosti. Na področju izobraževanja in usposabljanja je bilo poleg prikaza rezi marelic organizirano tudi predavanje o predelavi mesa v suhomesnate izdelke ter o pripravi suhomesnatih izdelkov na ocenjevanje. Samo ocenjevanje je bilo izvedeno na dveh lokacijah, na Slapu in na Brjah.

Ker dajejo nasadi marelic v Vipavski dolini veliko različnih sort tega dišečega sadja, so se izkušeni strokovnjaki KGZS Nova Gorica odločili te sorte tudi razstaviti in jih dati na pokušino. V okviru razstave so izvedli tudi predavanje o hranilni vrednosti marelic. O poteku vseh teh aktivnosti je bilo objavljenih več oglasov in prispevkov v lokalnih časopisih, veliko zanimanje za poročanje o projektnih aktivnostih pa so pokazale tudi naše večje časopisne hiše.

Zaključek projekta: oktober 2012

Celotna vrednost projekta: 10.972,79 EUR

Sredstva LEADER: 9.083,67 EUR

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica http://www.kmetijskizavod-ng.si/

17. Na kolesu po Vipavskem

Razgibana pokrajina Vipavske doline nudi številne možnosti tako za izkušene kot tudi za rekreativne kolesarje. V okviru projekta so v Centru za razvoj podeželja TRG Vipava pripravili trase krožnih kolesarskih poti, ki so jih predstavili na spletni strani. Spletna stran je v sedmih jezikih in vsebuje tudi informacije o turistični ponudbi na Vipavskem. Izdelana je bila tudi zgibanka, prav tako v sedmih jezikih, kjer so začrtani predlogi kolesarskih poti ter pomembnejše znamenitosti v Občini Vipava.

Znotraj tega projekta je bila oblikovana tudi nova celostna grafična podoba območja Vipavske z novim sloganom »Izvirna Vipavska«, ki se tako kot reka Vipava na izvire, deli na sedem področij, ki zaznamujejo turistično ponudbo Vipave in okolice.

Zaključek projekta: februar 2013

Celotna vrednost projekta: 18.546,73 EUR

Sredstva LEADER: 13.868,40 EUR

Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja TRG Vipava http://www.izvirna-vipavska.si/sl/trg-vipava

Spletna stran »Izvirna Vipavska«: http://www.izvirna-vipavska.si/sl

Zgibanka »Izvirna Vipavska«: http://www.izvirna-vipavska.si/sl/e-vodnik

18. Moj kraj je turizmu prijazen

Vipavska dolina ima velik potencial za razvoj turizma. Center za razvoj podeželja TRG Vipava se tega zaveda, zato je na to temo organiziral vrsto projektnih aktivnosti: snemanje novega turistično promocijskega filma o Vipavski dolini, sedem različnih izobraževanj o možnostih razvoja turistične dejavnosti, izobraževanje o turističnem spominku in izvedba istoimenskega natečaja. Cilj projekta je obveščati prebivalce o pomenu in možnostih turistične dejavnosti v Občini Vipava, povečanje števila in izboljšanje kakovosti turističnih spominkov in pridobitev uradnega turističnega spominka Občine Vipava.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek v juniju 2014

Celotna vrednost projekta: 14.748,14 EUR

Sredstva LEADER: 11.602,77 EUR

Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja TRG Vipava http://www.izvirna-vipavska.si/sl

19. Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu

Z vzpostavitvijo muzejske zbirke analogne oddajne tehnike na Nanosu bo območje planote Nanos postalo turistično bolj prepoznavno. Tej odločitvi je botrovala ukinitev oddajanja RTV signala preko analogne tehnologije. Pri uresničitvi projekta bo potrebna manjša preureditev prostorov, da bodo lahko služili muzejski zbirki. Izdelan bo tudi upravljavski načrt za vodenje in upravljanje novega muzeja. Muzejska zbirka se nahaja v neposredni bližini Vojkove koče, ki je priljubljena pohodniška destinacija. Za boljšo promocijo bodo postavljene tudi usmerjevalne table ter vzpostavljena spletna stran projekta v več jezikih z informacijami o muzeju ter turistično ponudbo planote Nanos.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek v marcu 2015

Celotna vrednost projekta: 84.193,60 EUR

Sredstva LEADER: 61.167,13 EUR

Nosilec projekta: Občina Vipava http://www.vipava.si/

Partnerji v projektu: Turistično društvo Podnanos http://www.tic-podnanos.si/turisticno-drustvo

20. Škrbina-interaktivni vodnik: Sprehod do znanja

V vaški skupnosti Škrbina so si zadali izdelati povsem izviren vodnik, ki bo namenjen podajanju znanja o tradiciji in dediščini kraške vasi in njenih ljudi. V procesu nastajanja bodo združili delo starejše in mlajše generacije. Izpeljali bodo tri strokovna tematska predavanja o pomenu dediščine in turističnega razvoja podeželja, izvedli osem delavnic, na katerih bodo zbrali vsebine za vodnik in tri motivacijske delavnice, namenjene spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri izvedbi projekta. Končni cilj je seveda izdaja vodnika, ki bo vseboval zgodovinske, ledinske in geografske podatke vasi, dediščinske zapiske, zgodbe, pripovedi ter opise običajev, opravil ter znanj, ki so bila tradicionalna za kraško vas. V promocijske namene bodo izdelali zgibanke in oznake, ki bodo obiskovalca usmerjale do posameznih pomembnih lokacij.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek v juliju 2014

Celotna vrednost projekta: 43.500,00 EUR

Sredstva LEADER: 31.591,67 EUR

Nosilec projekta: Zavod za trajnostni razvoj Krasa Pepa s Krasa Škrbina http://www.pepaskrasa.si/

Partnerji v projektu: Vaško razvojno turistično društvo Škrbina

21. Ureditev celostne podobe Štanjela in označitev ter oživitev turističnih poti po Štanjelu in Kobdilju

Vasici Štanjel in Kobdilj bosta s projektom dobili novo celostno podobo. Občina Komen bo v prizadevanju za ohranitev kulturne dediščine obeh vasi poskrbela za usklajeno turistično označitev. Postavili bodo pojasnjevalne in usmerjevalne table ter transparent in izdelali fotografije turističnih znamenitosti. Te bodo predstavljene na spletni strani in v novem promocijskem gradivu.

S povečanjem turističnega obiska se bo povečalo tudi število turističnih ponudnikov, ti pa bodo še dodatno prispevali k dvigu prepoznavnosti območja kot turistično privlačnega.

Zaključek projekta: februar 2014

Celotna vrednost projekta: 38.957,68 EUR

Sredstva LEADER: 28.868,84 EUR

Nosilec projekta: Občina Komen http://www.komen.si/

22. GlasNIK

Da bi povečali prepoznavnost podeželskih produktov in izboljšali njihovo kakovost, je potrebno ljudem predstaviti obstoječo ponudbo pa tudi dodatne možnosti razvoja podeželja. Ta cilj bo zasledovalo šest tematskih promocijskih in poljudno-izobraževalnih revij o ponudbi podeželja območja LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa. Rdeče niti posameznih revij bodo vinogradništvo in vinarstvo, živinoreja, predelava mesa in mlečnih izdelkov, sadjarstvo, ekološko kmetovanje, medičarstvo, zeliščarstvo in turistične dejavnosti. Revije bodo brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju LAS, skupaj s prevodi v italijanščino in angleščino pa bodo objavljene tudi na spletni strani LAS.

 

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek avgusta 2014

Celotna vrednost projekta: 59.994,00 EUR

Sredstva LEADER: 50.000,00 EUR

Nosilec projekta: Infonova založništvo, radio in televizija Mitja Tripković s.p.

23. Promocija turističnih poti Komenskega Krasa

Gre za projekt, s katerim se želi izboljšati prepoznavnost Komenskega Krasa ter ohranjati tradicijo in kulturno dediščino. Obiskovalci tega območja bodo prejeli turistični zemljevid s celovito ponudbo turističnih poti in kratko predstavitvijo Komenskega Krasa. Tamkajšnje turistične poti bodo označene s pomočjo postavitve pojasnjevalnih tabel in usmerjevalnih znakov. Da bi povečali število obiskovalcev bodo nadgradili tudi spletno stran z opisom vseh turističnih poti.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek maja 2015

Celotna vrednost projekta: 22.858,24 EUR

Sredstva LEADER: 16.327,25 EUR

Nosilec projekta: Občina Komen http://www.komen.si/

24. Promocija koščičarjev Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa

Osnovni cilj tega projekta je prispevati k dvigu kvalitete in prepoznavnosti vipavske češnje. Za njeno promocijo so izkoristili tradicionalno prireditev Češnjev kolesarski maraton Ljubljana-Brda, ki pelje skozi Vipavsko dolino: delili so simbolična promocijska darila češenj z vabilom na razstavo in postavili stojnice s ponudbo. Potekalo je tudi tekmovanje za najdebelejšo češnjo in izbor najlepše urejenega nasada češenj. Razstava in degustacija sta potekali v Lokavcu. Razstavili so stare in nove sorte češenj iz celega območja LAS ter sadjarskega centra Bilje. V času razstave je bilo izvedeno tudi predavanje o hranilni vrednosti češenj ter predstavitev izkušenj pridelave češenj v tujini.

Zaključek projekta: julij 2013

Celotna vrednost projekta: 10.243,68 EUR

Sredstva LEADER: 8.485,16 EUR

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica http://www.kmetijskizavod-ng.si/

25. Ureditev informacijskih točk

Ta projekt zajema ureditev informacijskih točk v dveh vaseh. V Šmarjah so informacijsko točko združili s počivališčem, v Budanjah pa so postavili dve informacijski točki in sicer v sklopu Športnega parka Budanje ter v sklopu kompleksa stare šole, ki je namenjena obšolskim in prostočasnim dejavnostim. Cilj projekta je bil povečanje prepoznavnosti obeh vasi, izboljšanje izgleda ter povečanje privlačnosti vasi za obiskovalce. Urejena informacijska infrastruktura je osnovni pogoj za nadaljnji razvoj turistične ponudbe ter promocije podeželja.

Zaključek projekta: januar 2014

Celotna vrednost projekta: 19.972,80 EUR

Sredstva LEADER: 8.996,75 EUR

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/

Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Budanje, Krajevna skupnost Šmarje, Turistično društvo (Vinoreja) Šmarje http://vinoreja-smarje.nvoplanota.si/

26. Označitev znamenitosti in turistično pomembnih točk na Vipavskem

S projektom se predvideva ureditev področja turistične signalizacije na območju občine Vipave. Postavljene bodo promocijsko-informativne, usmerjevalne ter pojasnjevalne table. Tako bodo turisti na lažji in ustreznejši način spoznavali turistično ponudbo območja, domačini pa bodo dobili urejen sistem označevanja, ki bo polepšal podobo kraja. Koristi od tega bodo imeli tudi ponudniki, saj bo označitev znamenitosti vplivala na povečan obisk. Tudi na ta način želi Občina Vipava dvigniti prepoznavnost svojega območja in njegovih znamenitosti in postati do turistov prijaznejša destinacija.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek julija 2014

Celotna vrednost projekta: 22.599,60 EUR

Sredstva LEADER: 16.008,05 EUR

Nosilec projekta: Občina Vipava http://www.vipava.si/

27. Center za promocijo in predelavo kmetijskih pridelkov – Učni center Brje

Na Brjah je predvidena vzpostavitev potrebne infrastrukture za predelavo sadja v več končnih produktov: sušenje sadja, kuhanje marmelad, kuhanje kompotov ter proizvodnja sokov. S tem se želi kmetovalce izobraziti ter jim pokazati možnosti predelave proizvedenega sadja.

Učni center bo zasnovan tako, da bo omogočal nadgradnjo in tehnološko posodabljanje ter dopolnjevanje predelovalnih procesov. V sklopu zagona obrata bo oblikovan izobraževalni program predelave sadja ter usposabljanje rabe tehnološke opreme. Stalna izobraževanja pa bodo organizirana tudi po zaključku projekta, s čimer bo zagotovljena trajnost naložbe.

Status projekta: v izvajanju, predviden zaključek maja 2015

Celotna vrednost projekta: 330.650,00 EUR

Sredstva LEADER: 199.999,90 EUR

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/, PR sporočilo Občine Ajdovščina z dne 9.1.2014

Partner v projektu: Krajevna skupnost Brje

28. Obnova in končna dodelava v plezališčih Vipava in Vipavska Bela

Skupaj s Planinskim društvom Vipava je Občina Vipava obnovila in uredila že obstoječe dostopne poti in stopnice do posameznih sektorjev plezališč Vipava in Vipavska Bela, postavila označitvene table do posameznih sektorjev v plezališčih, tri velike panoramske table v plezališču Vipava in eno pri cerkvici Sv. Nikolaja. Table so smerokaz plezalcem, pohodnikom in ostalim turistom do posameznih sektorjev plezališč in plezalnih smeri. V okviru projekta so obnovili tudi obstoječe športno plezalne smeri v plezališčih ter jih ustrezno označili s trikotniki. Prav tako so uredili prostor za počitek in pripravo opreme pod samimi smermi.

Zaključek projekta: junij 2013

Celotna vrednost projekta: 14.150,00 EUR

Sredstva LEADER: 8.994,00 EUR

Nosilec projekta: Občina Vipava http://www.vipava.si/

Partnerji v projektu: Planinsko društvo Vipava http://www.planinsko-drustvo-vipava.si/

// no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?>

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.